ماشین اتوماتیک تامین محصول غذایی تازه در زندگی شهری (استا گتاش)

با توجه به چالش اساسی ادامه حیات بشر در سه حوزه آب، غذا و انرژی، نگرش به این سه حوزه به‌عنوان یک همبست واحد اجتناب‌ناپذیر است. با هدف ارائه راهکاری عملی جهت حل این چالش ملی و با سازماندهی اتاق فکر همبست آب، غذا و انرژی، شرکت مهندسی استا طراحی ایده گلخانه تاریک انرژیتیک در تولید غذا بدون استفاده از آب متعارف، خاک و انرژی سنتی را نهایی نموده است.
این پروژه در مرحله انتخاب سرمایه‌گذار حهت تولید انبوه ماشین اتوماتیک تامین محصول غذایی تازه در زندگی شهری می‌باشد.
در ادامه پروژه فوق، تیم تحقیقاتی همبست آب، غذا و انرژی، شرکت مهندسی استا در حال کار طراحی و برنامه‌ریزی تعمیم این ایده در مزارع نمونه کشور است.